מאמרים‏ > ‏

אושרה הצעת שר האוצר לאפשר לחוסכים בקופות הגמל למשוך עד 7,000 ₪ בפטור ממס

בקופות הגמל קיימים קרוב לשלושה מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד המהווים כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל. הצעת שר האוצר, יאיר לפיד לאפשר לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ למשוך את כספם בפטור ממס, אושרה היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. לקראת סוף חודש מארס, קופות הגמל יודיעו לחוסכים אודות הזכות למשוך את כספם והוראות לביצוע המשיכה.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יזם את הוראת השעה במטרה לאפשר לציבור החוסכים משיכת כספים בפטור ממס, לייעל את מערכת החיסכון הפנסיוני ולמנוע סבסוד צולב בין חוסכים. ועדת הכספים בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי אישרה בספטמבר 2013 תקנות המאפשרות את משיכת הכספים שנצברו בחשבונות עד שנת 2007. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח"כ חיים כץ, השלימה את האפשרות למשיכת הכספים מחשבונות שבהם נצברו כספים עד שנת 2011.

בקופות גמל קיימים קרוב לשלושה מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד. חשבונות אלה מהווים מעל 40% מסך החשבונות בקופות הגמל, לעומת כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל.

תנאים למשיכת הכספים
עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית קיימים כספים שאינם ממרכיב הפיצויים, רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד–פעמי אם התקיימו התנאים האלה: 

1. בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום1 בינואר 2012 ואילך;
2. לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת מיום 1 בינואר 2013 ואילך;
3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום שלפני היום הקובע לא עלתה על 7,000 שקלים חדשים;

השינוי הוא בחקיקה כך שלא צריך לגשת למס הכנסה לקבלת אישור ועל חברת הביטוח לפעול בהתאם.